Babysvømning:

Det er ikke muligt at skrive sig op til babysvømning, hvis barnet er ældre end 9 måneder. Herefter kan vi ikke garantere en plads i KVIK, før barnet har alderen til at starte i vores svømmeskole.

Kontakt gerne kontoret for information, hvis dit barn er mellem 9 måneder og 3 år på: kontor@kvikkastrup.dk 

Ved tilmelding til babysvømning er det barnets oplysninger, I skal indtaste.

 

Triatlon:

Vi har pt. ingen venteliste, så du vil automatisk blive tilbudt et medlemsskab.

 

Ventetider:

Babysvømning: 1-2 måneder.

Svømmeskolen: 12-14 måneder.

Privatlivspolitik for Svømmeklubben KVIK Kastrup

Senest ændret: 16/05/2018

 

Svømmeklubben KVIK Kastrups dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Svømmeklubben KVIK Kastrup er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen. Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Per Aggerholm

Adresse: Røllikevej 4, 2770 Kastrup

CVR: 20583517

Telefonnr.: 3246 0140

Mail: administration@kvikkastrup.dk

Website: www.kvik.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 1. Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Til brug for almindelig medlemshåndtering registreres følgende oplysninger om vores medlemmer:
   • fornavn(e) og efternavn(e)
   • køn
   •  adresse, postnr. og by
   •  indmeldelsesdato
   • telefonnummer (for ungdomsmedlemmer typisk mor- og/eller fars telefonnr.)
   • fødselsdato
   • e-mailadresse (for ungdomsmedlemmer typisk mor- og/eller fars adresse)
   • holdtilknytning
   • opkrævningsform
   • kontingentsaldo
   • medlemsnummer
   • Evt. bemærkning som medlem/værge på registreret ved indmeldelse
   • Evt. svømmeniveau hvis registreret at medlem/værge
  • Oplysninger - dog undtaget holdtilknytning, opkrævningsform og saldo - er registreret af medlemmet selv (eller af værge) i forbindelse med indmeldelse i KVIK.
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • KVIK behandler ikke personoplysninger om vores medlemmer der er tillagt en højere grad af beskyttelse, så som CPR-nr. helbredsoplysninger og lignende.

 

 1. Oplysninger om ledere og trænere:
  1. Frivillige/frivillige ledere (ulønnede)
 • Almindelige personoplysninger:
  • fornavn(e), efternavn(e)
  • adresse, postnr. og by
  • telefonnummer/mobiltlf.nr.
  • e-mailadresse
  • funktion som frivillig/tillidsposter

 

 

 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
  • KVIK behandler ikke personoplysninger om frivillige/frivillige ledere der er tillagt en højere grad af beskyttelse, så som CPR-nr. helbredsoplysninger og lignende. Dog indhentes børneattester for alle frivillige ledere, som i deres funktion har med unge medlemmer under 15 år at gøre. Disse opbevares i et samlet arkiv for børneattester placeret i et aflåst skab.
  •  Lønnede ledere og trænere, samt administrativt personale (medarbejdere)
   1. Til brug for håndtering af almindelige medarbejderforhold, lønudbetaling mv. registreres følgende oplysninger om vores medarbejdere:

 

 • Almindelige personoplysninger:
  • fornavn(e), efternavn(e)
  • CPR-nr. (udelukkende til brug for SKAT ved lønudbetaling)
  • Bankkontonummer (til lønudbetaling)
  • Lønnummer
  • adresse, postnr. og by
  • telefonnummer/mobiltlf.nr.
  • e-mailadresse
  • funktion som medarbejder
  • evt. holdtilknytning
  • Børneattest
  • Dato for seneste indhentning af børneattest
  • Dato for beståelse af bassinlivredderprøve
  • Evt. relevant uddannelse
  • Ansættelseskontrakt indeholdende arbejds- og lønforhold)

Her indsamler vi oplysninger fra

De fleste oplysninger får vi fra medarbejderne selv. Ved ansættelse indhentes dog stamdata, og skatteoplysninger fra offentlige myndigheder via Dataløn.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

·        Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)

·        At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig

·        Behandling efter lovkrav

·        Behandling med samtykke

 

Formålene:

1)      Formål med behandling af medlemsoplysninger:

·        Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning

·        Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning

·        Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven

·        Levering af varer og ydelser du har bestilt

·        Administration af din relation til os

 

2)      Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder krav om børneattester og livredderprøve-krav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:[1]

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdlister, deltagerlister, resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet. Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende.

 

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

 

 

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke. 

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

·        Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter dit virke er ophørt

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. 

Svømmeklubben KVIK Kastrup | Røllikevej 4 | DK-2770 Kastrup | tlf. 3252 1465 | Cvr. 20583517
copyright 2008 - 2015