Vedtægter for TEAM SORØ

 

§ 1. Foreningens navn er TEAM SORØ. Foreningens hjemsted er formandens adresse.

§ 2. Det er foreningens formål,

at udbrede kendskabet til lyst- og sportsfiskeri.

at fremme interessen for lyst- og sportsfiskeri gennem indbyrdes vejledning, afholdelse af møder, deltagelse i konkurrencer, samt gennem kontakt til organisationer og klubber med samme interesser.

at styrke og værne om det sociale aspekt ved lyst- og sportsfiskeri gennem klubture og andre arrangementer.

§ 3. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund, hvis medlemsblad ”Sportsfiskeren” foreningens medlemmer modtager.

§ 4. Alle enkeltpersoner, der anerkender vedtægterne og vil medvirke til at fremme foreningens formål og interesser, kan ved henvendelse til bestyrelsen, og efterfølgende kontingentindbetaling, blive aktive medlemmer.

§ 5. Alle medlemmer skal betale kontingent, hvis størrelse og opkrævning fastsættes af bestyrelsen. Medlemmer i restance ved ordinær generalforsamling har ingen stemmeret.

Medlemsåret er fra d. 28. februar til 1. marts det efterfølgende år.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den til enhver tid hørende formue.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Indkaldelse sker ved skriftlig meddelelse til hvert medlem.

Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, som følger:

1: Valg af dirigent og referent.

2: Formandens beretning.

3. Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor.

7. Fastsættelse af kontingent.

8. Eventuelt.

Alle afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. Lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte medlemmer.

Beslutning om vedtægtsændringer og om foreningens opløsning, kræver 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer for forslaget.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Forslag kan kun stilles af medlemmer med rettidig indbetaling af kontingent.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal tillige finde sted, når mindst 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt begærer dette overfor formanden med angivelse af dagsorden.

§ 7. Foreningen ledelse varetages af en bestyrelse på mindst 4 medlemmer og en suppleant. Alle vælges af generalforsamlingen for 1 år af gangen. Bestyrelsen vælger sin formand og kasserer, og fordeler opgaverne imellem sig.

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Formanden og kassereren er tegningsberettigede.

§ 8. Regnskabsåret er kalenderåret.

§ 9. Regnskabet revideres af den af den ordinære generalforsamling valgte revisor. Denne vælges for 1 år af gangen.

§ 10. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens formue Sorø Lystfiskerforening

Således vedtaget på stiftende generalforsamling d. 26. januar 2012.