Vedtægter for Sorø Lystfiskerforening.

 

§ 1: Foreningens navn er Sorø Lystfiskerforening (SLF). Foreningens hjemsted er formandens.

§ 2: Det er foreningens formål, gennem leje af fiskevand, at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfiskeri i foreningens vande. Det er desuden foreningens formål at virke til udbredelse af almindelig sportsfiskerkultur.

§ 3: Enhver kan optages som medlem. Ved/efter indmeldelsen modtager hvert medlem et medlemskort, der skal medbringes under fiskeri i foreningens vande. Medlemmerne har pligt til, på opfordring, at indlevere oplysninger om hjemtagne fisk, via hjemmesiden.

§ 4: Enhver indtil 19 år kan optages som juniormedlem. Et særligt udvalg varetager juniorernes interesser.

§ 5: Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Dagsorden på den ordinære generalforsamling omhandler mindst:

1.    Valg af dirigent

2.    Formandens beretning

3.    Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab

4.    Behandling af indkomne forslag

5.    Valg af formand/kasserer. 5a. Valg af øvrige bestyrelse

6.    Valg af bilagskontrollant.

7.    Eventuelt

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

Indvarsling til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel via foreningens hjemmeside. Næste års generalforsamling fastlægges på generalforsamlingen.

Indvarsling skal angive dagsorden.

Alle afgørelser på en generalforsamling sker ved simpelt stemmeflertal, vedtægtsændringer undtaget. Stemmeret har alle med gyldigt medlemskort. Juniorer skal dog være fyldt 14 år.

Til beslutning om vedtægtsændring kræves 2/3 af de fremmødtes stemmer for. Om foreningens opløsning kræves dog at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for forslaget.

Ved ekstraordinær generalforsamling kræves dog 2/3 af de fremmødtes stemmer til forslagets godkendelse.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 6: På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på 5-7 medlemmer, 2 suppleanter og 2 revisorer, for 2 år af gangen.

På generalforsamlinger på lige år vælges 1 formand, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant.

På ulige år vælges 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant og 1 bilagskontrollant – første gang ved lodtrækning.

Såfremt formand eller kasserer udtræder i utide, konstituerer bestyrelsen sig selv, og fordeler i øvrigt forretninger imellem sig.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 4 medlemmer er til stede.

I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

Over det i bestyrelsen passerede, fører sekretæren en forhandlingsprotokol, der underskrives ved næste bestyrelsesmøde, af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen kan, med angivelse af grund, nægte optagelse af et medlem, ligesom den, med angivelse af grund, kan ekskludere et medlem.

Bestyrelsens beslutning kan indankes for generalforsamlingen, ved skriftlig anmodning til formanden, og generalforsamlingens beslutning, ved almindeligt stemmeflertal, er da gældende.

§ 7: Årskontingent fastsættes af bestyrelsen, der er bemyndiget til at lade kontingentet stige med max. 10 % i forhold til året før.

Stigninger udover 10 % skal godkendes på den ordinære generalforsamling eller på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen kan derudover fastsætte ekstrakontingenter for eventuelt nyerhvervede fiskevande, samt for dag-, uge-, måneds-, halvårs- og årskort.

Regnskabsåret er kalenderåret, og medlemsåret er fra den 28. februar til 1. marts det følgende år.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen til enhver tid hørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse, nogen personlig hæftelse.

I foreningens kassebeholdning må kun forefindes et beløb, stort nok til de løbende udgifter. Resten indsættes i et pengeinstitut. Bankforbindelsen kan ikke ændres, uden vedtagelse i bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer og bilagskontrollanter har, til enhver tid, ret til at kontrollere kassens regnskab og midler, og bestyrelsen har pligt til 1 gang årligt at gennemgå foreningens kassebeholdning, originale bilag og regnskabsoversigt for den forløbne periode af regnskabsåret.

§ 8: Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom, samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

§ 9: Medlemmer, der ikke har betalt kontingent inden 1. marts, er at betragte som udmeldt, medmindre de senest 14 dage efter anmodning, kan fremvise bevis for indbetaling.

§ 10: Medlemmer må ikke, uden bestyrelsens samtykke, leje fiskevand, der tilhører eller har tilhørt foreningen.

§ 11: Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte nærmere regler for fiskeriet i foreningens vande.

§ 12: I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler Danmarks Sportsfiskerforbund, til anvendelse for ophjælpning af fiskebestanden i danske farvande.

Ændres til § 12: I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler en offentligt anerkendt organisation for ophjælpning af fiskebestanden i danske farvande.

 

Foranstående vedtægter, §§ 1 og 12, er revideret januar 2013. Bestyrelsen