EU persondataforordning 2018

 

Orientering til medlemmerne af DCK om ny politik som følge af den persondataforordning, der er vedtaget i EU, og som implementeres maj 2018. Politiken er lagt på DCK’s hjemmesides lukkede del.

“Dansk Caravan Klub

Politik vedrørende personhenførbare oplysninger

 

 

EU Persondataforordning 2018

 

Persondataforordningen omhandler

                         

  1. Personoplysninger af privat karakter. F.eks. oplysninger om straffe, bøder, væsentlige sociale forhold, helbred, politisk- , religiøs overbevisning, ol.
  2. Almindelige oplysninger omhandler f.eks. personnummer, mailadresser, oplysninger om økonomiske forhold og nogle typer af foto.

 

 

Oplysninger som er undtaget fra lovgivningen.

Undtaget fra lovgivningen er oplysninger som brugerne selv har gjort offentligt tilgængelige. F.eks. navn, adresse og telefonnummer.

 

 

Dansk Caravan Klub har med henvisning til EU persondataforordningen af maj 2018  den 1. januar 2018 vedtaget følgende:

 

 

Indsamling af personhenførbare oplysninger

Dansk Caravan Klub (DCK) indsamler alene de personoplysninger, der er undtaget fra lovgivningen, og som er nødvendige I forhold til klubbens virksomhed.

Indmeldelses - blanketten indeholder en specifik  samtykkeerklæring, der udfyldes I forbindelse med indmeldelse I klubben. Hvis indmeldelsen omhandler mere end en myndig person, skal samtykke gives fra de omhandlede personer. Eventuelt hjemmeboende børn under 18 år er omfattet af forældres samtykke.

 

Klubben kan i relation til myndighederne, f.eks. “Skat”, være forpligtet til at indsamle, registrere, opbevare og videregive oplysninger, hvis der findes et klart og sagligt formål hermed. I sådanne tilfælde vil det berørte  medlem blive gjort bekendt hermed.

 

Dansk Caravan Klub videregiver på ingen måde personhenførebare data til 3. mand.

 

 

Personoplysningers anvendelse

Oplysninger om et medlems navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato og mailadresse, hvis oplyst, anvendes alene i relation til identifikation af medlemmet, ved opkrævning af kontingent og med henblik på kontakt til medlemmet i relation til klubbens almindelige drift, arrangementer, ol.

 

I forbindelse med tilmelding til de af klubben etablerede arrangementer udformes der en deltagerliste, hvoraf navn, medlemsnummer, mailadresse og evt. telefonnummer på de tilmeldte fremgår.

 

Deltagerlister må kun fremgå af hjemmesidens lukkede del. Arrangørerne udformer ligeledes en deltagerliste, hvis indhold, DCK nr., navne på deltagerne, mailadresse og evt. telefon nr., er synligt for de øvrige tur - deltagere.   

Deltagerlisterne / evt. ventelister slettes fra hjemmesidens lukkede del ved arrangementets afslutning. På tilsvarende vis skal arrangørerne slette deltagerlister.

 

 

De oplysninger, som DCK har om dig, og som du selv har oplyst ved din indmeldelse, bliver lagret elektronisk ved klubbens sekretariat. Det er alene klubbens sekretariatsleder, som har adgang til den samlede database. Oplysningerne slettes ved udmeldelse.

 

Skriftlige indmeldelsesblanketter opbevares i indmeldelsesåret, hvorefter de destrueres.

 

Du har som medlem ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger DCK har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

 

 

Samtykket omhandler

Medlemmets samtykke, der er givet I forbindelse med indmeldelse i klubben, omhandler, som nævnt, de oplysninger, der ikke er omfattet af lovgivningen. Medlemmet accepterer, at oplysningerne kan anvendes i regi af klubbens almindelige virksomhed og i forbindelse med tilmelding til de arrangementer, som klubben forestår.

 

 

Brug af foto på hjemmeside, sociale medier og internettet

Der må ikke offentliggøres “portrætfoto” – foto, hvor personen på billedet er det primære motiv - i regi af klubbens medier - med mindre personen (den portrætterede) har givet sit samtykke hertil. 

 

Foto, som viser en aktivitet eller en situation, og hvor personerne ikke er det primære motiv, kan offentliggøres, hvis aktiviteten / situationen må anses som harmløs (ikke krænkende)

Det er klubbens politik i øvrigt, at den enkelte fotograf bør sikre sig, at de personer, som fotograferes, har accepteret dette. Foto, der efterfølgende gøres indsigelse imod, fjernes umiddelbart.

 

 

Ansvar

Klubbens sekretariat, som opbevarer medlemsoplysningerne, har ansvaret for, at oplysningerne opbevares forsvarligt i sekretariatets IT system og kartotek med henblik på, at oplysningerne ikke kommer uvedkommende i hænde.

Sekretariatslederen har samtidig ansvaret for løbende at ajourføre og vedligeholde medlemsoplysningerne.

 

Omhandlede politik offentliggøres på klubbens hjemmeside. Politikken revideres i maj måned 2018, når den endelige EU persondata - forordningstekst foreligger.

 

 

Dansk Caravan Klub

Landsstyrelsen