Vejledning til den særlige pulje for landsbyer


Ansøg den særlige pulje for landsbyer 2022

Ansøgningsfristerne er den 31. marts 2022 og igen 31. oktober 2022.


Kort om den særlige pulje for landsbyer

Lokalråd i kommunens landsbyer kan søge om tilskud fra denne pulje under forudsætning af, at der medfølger en vis procentandel anden finansiering efter nærmere bestemmelser. Kommunens byer og centerbyer kan ikke ansøge om midler fra denne pulje.

Tilskudspuljen administreres af Udviklings- og Erhvervsudvalget.

Hvem kan søge?

Lokalråd i kommunens landsbyer kan søge om støtte til projekter, der er til gavn for kommunens landdistrikter eller landsbyer og kommer landsbyens borgere til gode. Det er lokalrådet, der skal afholde og betale projektets udgifter, dvs. midlerne kan ikke gives videre til andre aktører.

Retningslinjer for puljen

Der kan max ansøges om 70 % af beløbet fra tilskudspuljen til en særlig indsats for landsbyudvikling, dog max. 100.000 kr. og landsbyerne kan kun sende én ansøgning pr. ansøgningsrunde.

Det er ansøgers ansvar at sørge for, at de nødvendige tilladelser til at kunne gennemføre projektet er tilvejebragt eller kan tilvejebringes.

Udviklings- og Erhvervsudvalget godkender hvert år et tema for projekter, som kan opnå støtte. I 2022 er temaet "".

Frivilligt arbejde

Max 15 % af projektets egenfinansiering kan finansieres med frivillige timer. De frivillige timer værdisættes til 100 kr. pr. time. Timeforbruget for det frivillige arbejde skal være realistisk i forhold til det ansøgte projekt, og skal dokumenteres med timesedler.

Der kan ikke ydes støtte til følgende
- enkeltpersoners private anliggender
- private virksomheder
- projekter, der kan opnå støtte fra puljer under Folkeoplysningsudvalget
- projekter, der har mulighed for at opnå støtte fra andre anlægspuljer i Ikast-Brande Kommune, fx Kultur- og Fritidsudvalgets anlægspulje og/eller Teknik- og Miljøudvalgets anlægspulje.
- projekter, der vedrører vedligeholdelse eller renovering af bygninger, herunder ombygninger, der vurderes at have karakter af vedligeholdelse eller renovering, fx forsamlingshuse
- projekter, der allerede er gennemført
- drift

Bemærk

Af retningslinjerne for LAG-projekter fremgår det, at supplerende kommunale tilskud kan indgå som en del af ansøgers egenfinansiering, selv om dette kan resultere i, at der ydes over 50 % i kommunalt tilskud til et projekt. Dette gælder også i forhold til denne pulje.

Udbetaling af støtte (og rateudbetaling)

Støtten udbetales på baggrund af fakturaer og regnskab for projektet, dvs. når projektet er afsluttet. Er tilskuddet større end 50.000 kr., kan ansøger indsende fakturaer ad to omgange, dvs. når 50 % af projektet er gennemført og igen når hele projektet er gennemført og regnskab er udarbejdet.


Ansøg den særlige pulje for landsbyer 2022

Ansøgningsfristerne er den 31. marts 2022 og igen 31. oktober 2022.